Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 204
Năm 2021 : 1.545
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giáo dục trường PTDTBT TH xã Thào Chư Phin

Chủ đề năm học: ‘‘VÌ HỌC SINH THÂN YÊU’’;  XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC KỶ CƯƠNG - VĂN HÓA;  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC CHẤT

 Mục tiêu chung cần đạt  giúp học sinh  hình thành và phát triển năng lực phẩm chất.  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng nền nếp kỷ cương an toàn trường học;  xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 33 tuần/năm học, kế hoạch giáo dục các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp và thực hiện có hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất. 100% học sinh đạt chuẩn kiến thức - kĩ năng trong đó học sinh Hoàn thành tốt 25%. 100% học sinh được đánh giá năng lực, phẩm chất ở mức Đạt trở lên, trong đó xếp loại Tốt 25%. Có 3 học sinh tham gia đạt giải các cuộc thi, giao lưu cấp huyện và cấp tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị, không còn giáo viên hạn chế về chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Duy trì tốt dạy học gắn với mô hình “ Trường bán trú an toàn tự quản” và sản phẩm bền vững. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhất cho học sinh.

Kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường theo hướng thực chất, bền vững, phát triển chất lượng mũi nhọn trong nhà trường; phát triển nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; thực hieenjduy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 6/2021; thực hiện có hiệu quả mô hình trường học, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2020-2021.

PHÒNG GD&ĐT SI MA CAI

TRƯỜNG PTDTBT  XÃ THÀO CHƯ PHÌN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do- Hạnh phúc

 

Số: 02 /KHGD -NT

        

 Thào Chư Phìn, ngày  9  tháng  9  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Giáo dục năm học 2020 -2021

 
  

 

Căn cứ Quyết định 16/2006/BGD&ĐT ngày 05/5/2006 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư 32/2018/BGD&ĐT ngày 26/12/2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ văn bản số 1142/SGD&ĐT-GDTH ngày 29/7/2020 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn xây kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học;

Căn cứ văn bản số 420/PGD&ĐT-CMTH ngày 24/8/2020 của phòng GD&ĐT Si Ma Cai về việc hướng dẫn xây kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020;

Căn cứ kế hoạch số 01 /KH- NT, ngày 8/9/2020 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhà trường năm học 2020-2021. Trường PTDTBT TH Thào Chư Phìn, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021 như sau:

I. BỐI CẢNH GIÁO DỤC.

1.1. Bối cảnh bên ngoài.

1.1.1. Thời cơ.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, nền kinh tế tri thức phát triển mạnh đã tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

 Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

1.1.2. Thách thức.

Hiện nay trên thế giới dịch bện Covid 19 đang diễn biến phức tạp có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội tác động không nhỏ đến công tác giáo dục trong nước cũng như quốc tế. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi đó nguồn lực quốc gia và khả năng đầu tư cho giáo dục của Nhà nước và phần đông gia đình còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, sự phát triển không đều giữa các địa phương; khoảng cách phát triển về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo giữa nước ta và các nước tiên tiến trong khu vực, trên thế giới có xu hướng gia tăng đó là những khó khăn, thách thức lớn đối với công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo.

1.2 Bối cảnh bên trong.

1.2.1. Điểm mạnh của nhà trường:

Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên: 30 đồng chí, trong đó: nữ 7; đảng viên: 18; trình độ: đại học: 5; cao đẳng: 22; trung cấp: 03.

Đủ số lượng 1,5 GV/ lớp. Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Chất lượng đại trà của học sinh tốt.

Tổng số có 17 phòng học, 10 phòng ở học sinh bán trú, 14 phòng công vụ giáo viên; bàn ghế, sách giáo khoa, đồ dùng và trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Cơ sở vật chất, các phòng học được đầu tư đảm bảo tổ chức các hoạt động dạy và học.

Huy động các bậc phụ huynh trong thôn tham gia lao động vệ sinh, xây dựng cảnh quan trường lớp. Huy động các cơ quan, đoàn thể nhà hảo tâm hỗ trợ HS quần áo, đồ dùng học tập, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn..

1.2.2. Điểm yếu.

Một số giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất người học; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn hạn chế.

Chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của học sinh các trường trong huyện.

Chưa có sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh trong nhà trường.

Một số học sinh bố mẹ thường đi làm ăn xa, không có sự quan tâm đến việc học tập của con em, khó khăn trong công tác phối hợp giữa giáo viên và gia đình trong việc quản lý, dạy học và giáo dục các em.

Tỷ lệ học sinh tham gia các cuộc thi đạt hiệu quả chưa cao.

1.3 Định hướng xây dựng kế hoạch của nhà trường

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”TT32/2018/BGD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

Tập trung nguồn lực, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp  ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình GDPT lớp 1 năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo. Chất lượng giáo dục đại trà đảm bảo bền vững, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến đột phá. Tạo điều kiện, cơ hội cho các em được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ và trở thành công dân có ích cho xã hội.

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1 Mục tiêu chung.

Chủ đề năm học: ‘‘VÌ HỌC SINH THÂN YÊU’’;  XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC KỶ CƯƠNG - VĂN HÓA;  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC CHẤT

 Mục tiêu chung cần đạt  giúp học sinh  hình thành và phát triển năng lực phẩm chất.  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng nền nếp kỷ cương an toàn trường học;  xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 33 tuần/năm học, kế hoạch giáo dục các môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp và thực hiện có hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất. 100% học sinh đạt chuẩn kiến thức - kĩ năng trong đó học sinh Hoàn thành tốt 25%. 100% học sinh được đánh giá năng lực, phẩm chất ở mức Đạt trở lên, trong đó xếp loại Tốt 25%. Có 3 học sinh tham gia đạt giải các cuộc thi, giao lưu cấp huyện và cấp tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị, không còn giáo viên hạn chế về chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Duy trì tốt dạy học gắn với mô hình “ Trường bán trú an toàn tự quản” và sản phẩm bền vững. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhất cho học sinh.

Kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường theo hướng thực chất, bền vững, phát triển chất lượng mũi nhọn trong nhà trường; phát triển nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; thực hieenjduy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 6/2021; thực hiện có hiệu quả mô hình trường học, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Sứ mệnh: Tạo dựng môi trường học tập chất lượng, an toàn, thân thiện. Giúp mỗi học sinh có cơ hội phát triển khả năng của bản thân, có khả năng ứng xử văn hoá, giao tiếp lịch sự văn minh.

Tầm nhìn: Trở thành một trường học chất lượng cao. Đào tạo những con người mạnh khoẻ  về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.                

Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả

Chân dung học sinh: Tư duy độc lập – Chủ động, sáng tạo - Phát triển theo sở thích năng khiếu cá nhân.

2  Mục tiêu cụ thể.

2.1. Chất lượng đội ngũ.

100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được học tập và hiểu rõ, hiểu đúng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 và tuân thủ đúng pháp luật, chấp hành các quy định của đơn vị; ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt 10 lời hứa nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác; 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

100% CBQL thực hiện hiệu quả việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, dạy học và kiểm soát chất lượng trong nhà trường. Phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ. 100% CBQL, GV được bồi dưỡng kiến thức, phương pháp dạy học lớp 2 theo Chương trình GDPT mới. Phấn đấu có 14 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường; 03 giáo viên được công nhận GV dạy giỏi cấp huyện; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành kế hoạch dưỡng thường xuyên. Phấn đấu có 83,4% giáo viên được đánh giá xếp loại Chuyên môn, Chuẩn nghề nghiệp từ Khá trở lên trong đó 22% xếp loại Giỏi, Tốt. 90% CBQL, GV, NV được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 16% xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 10% cán bộ, giáo viên giao tiếp được tiếng Anh thông thường. Cụ thể:

CBQL: - BDTX: Hoàn thành kế hoạch 3/3 đạt 100%

 - Chuẩn nghề nghiệp: Tốt 3/3 đạt 100%

 - Viên chức: Hoàn thành xuất sắc 01/3 đạt 33% ; HTT 2/3 đạt 67%

        Giáo viên:

Xếp loại chuyên môn giáo viên: Giỏi: 5/22=22,7%, Khá: 15/22=68,2%; Trung bình: 2/22= 9%;

Kết quả đánh giá CBQL, GV theo chuẩn: Tốt: 7/25=28%, Khá: 16/25=64%; Đạt: 2/25=8%;

Xếp loại công chức, viên chức: HTXSNV: 5/29=17,2%, HTTNV: 25/30=82,8%; HTNV: 0

Nhân viên: Xếp loại công chức, viên chức: HTTNV: 4/4=100%;

Danh hiệu thi đua: LĐTT cấp huyện: 22/29=75,9%,  CSTĐ cơ sở: 5/29=17,2%

Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 3 giáo viên.

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2/3 giáo viên.

100% CBQL GV được bồi dưỡng CTGDPT 2018, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết bị dạy học.

2.2. Chất lượng học sinh

- Tổng số học sinh: 281HS (2HSKT học hòa nhập).

- Số học sinh được đánh giá: 279/279 đạt 100%,

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 226/226 đạt 100%; HTCTTH 54/54 HS đạt 100% ( 1 HSKT).

- Đối với lớp 1 (đánh giá theo TT27/2020/TT-BGD&ĐT): tổng số 68HS, 97,3% học sinh hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó: Hoàn thành xuất sắc: 17/68HS đạt 25%; Hoàn thành tốt: 17/68HS đạt 25%; Hoàn thành: 32/68HS đạt 47,1%; CHT: 2/68HS chiếm 2,9%.

- Đối với lớp 2,3,4,5 (đánh giá theo TT30 và TT22): tổng số 213HS ( 2 KHKT), 100% học sinh hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó: Hoàn thành tốt: 53/211HS đạt 25%; Hoàn thành: 158/211HS đạt 75%;  100% học sinh được đánh giá Đạt về năng lực và phẩm chất trở lên, trong đó Tốt: 53/211HS đạt 25%; Đạt: 158/211HS đạt 75%;  

- Học sinh đạt giải sân chơi Trạng nguyên tiếng việt cấp huyện: 5 học sinh

- Học sinh đạt giải sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện: 03HS

2.3. Các điều kiện thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Về cơ sở vật chất

Tổng số có 14 phòng học, 10 phòng ở học sinh bán trú, 10 phòng công vụ giáo viên; bàn ghế, sách giáo khoa, đồ dùng và trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Riêng đối với lớp 1 năm học 2020-2021 ngoài các thiệt bị đồ dùng được cấp theo quy định, nhà trường đã trang bị cho các điểm trường hệ thống loa âm thanh, mạng 3G để tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức dạy học và khai thác kho học liệu điện tử.

2.4. Công tác PCGD; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD TH mức độ 3 năm 2020.

Phấn đấu đạt KĐCLGD mức độ 2và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào 6/2021.

Tham mưu đầu tư đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1, thiết bị các phòng học chức năng.

2.5. Công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện viết tin bài trên cổng thông tin điện tử của ngành về các hoạt động nổi bật, ý nghĩa của nhà trường được thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 1 tin bài /tháng.

 100% cán bộ, giáo viên biết quản lý và sử dụng tốt các phần mềm SMAS, phần mềm phổ cập, cơ sở dữ liệu, trường học kết nối, khai thác học liệu điện tử..

Mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện viết ít nhất 01 tin bài/tháng đăng trên trang Website nhà trường.

Quản lý và sử dụng tốt các phần mềm SMAS, phần mềm phổ cập, cơ sở dữ liệu, trường học kết nối....; tăng cường bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trong giảng dạy. Thực hiện hồ sơ điện tử với khối 1,2,3.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

  1. Kế hoạch thời gian năm học

Thực hiên theo QĐ 646/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Si Ma Cai Quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 -2021 đối với GNMN, GDPT và GDTX trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

- Học kỳ I: 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác (bắt đầu: ngày 07/9/2020; kết thúc trước ngày 10 /01 /2021).

- Học kỳ II: 17 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ tết nguyên đán và các hoạt động khác (bắt đầu Từ ngày 11/01 /2021; kết thúc trước ngày 23/5/2021);

- Thời gian kết thúc năm học: Trước ngày 23/5/2021

2. Thực hiện chương trình môn học

2.1. Quy định số tiết/ tuần/môn học, HĐGD ở từng khối lớp

- Đối với lớp 1: Thực hiện theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với lớp 2, 3, 4,5 thực hiện theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

(Có phụ biểu 01đính kèm)

2.2. Quy định số tiết/học kỳ/năm học ở từng khối lớp

( Phụ lục số 2 đính kèm)

3. Phương án và tài liệu giáo dục

3.1. Phương án dạy học

Dạy: 9 buổi/tuần – 7 tiết/ngày ( Thực hiện dạy học theo T32); buổi sáng: 4 tiết; buổi chiều 3 tiết

Thời lượng học/tuần: 5 ngày/tuần

3.2. Tài liệu giáo dục

  a) Phương án dạy học: thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Thực hiện phương án dạy học theo T32, 9 buổi/tuần, 7 tiết/ngày             (sáng 4 tiết, chiều 3 tiết).

- Đối với lớp 1:Thực hiện dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục  quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

- Từ lớp 2 đến lớp 5: Thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định tại QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 5/5/2006 của Bộ GD&ĐT.

b) Tài liệu dạy học

- Đối với lớp 1: Thực hiện Chương trình GDPT2018 (Sử dụng dạy theo 2 bộ sách)

- Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục.

- Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” gồm các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, HĐTN.

- Đối với lớp 2,3,4,5

+ Thực hiện dạy bộ sách giáo khoa Chương trình GDPT 2006 theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 5/5/2006 của Bộ GD&ĐT; đối với các lớp từ lớp 2 đến lớp 5,  tổng số: 10 lớp với 213 học sinh (trong đó: khối 2 = 4 lớp =57 HS; Khối 3 = 2 lớp = 46 HS; Khối 4 = 2 lớp = 55HS; Khối 5 = 2 lớp = 55 HS)

Dạy học môn Tin học: Tổng số lớp: 6 lớp với 156 học sinh trong đó:

Tất cả các lớp 3,4, 5 toàn trường. Dạy 2 tiết/tuần. Sử dụng cuốn sách: “Hướng dẫn học tin học” lớp 3,4,5 của NXB Giáo dục Việt Nam để giảng dạy.

Dạy học môn Tiếng Anh 2 tiết/ tuần: khối lớp 3, 4,5: 6 lớp/ 156 HS. Giáo viên Tiếng Anh chọn bộ sách Tiếng Anh 2tiết/tuần để giảng dạy.

Dạy học Tiếng mông như một môn học: lớp 4B,5A: 2 lớp/ 55 HS. Giáo viên dạy sách Tiếng mông quyển 1, thực hiện dạy 2 tiết/tuần.

Đưa tài liệu hóa mô hình trường vào các bài học cụ thể có kế hoạch ngay từ đầu năm học. Bố trí các tiết dạy liên quan đến địa phương của môn Mỹ Thuật, Lịch sử Địa lý, Âm Nhạc... lựa chọn nội dung liên quan đến bản sắc văn hóa địa phương để biên soạn thành tài liệu giảng dạy toàn trường.

Tổ chức lồng ghép các nội dung dạy học như: giáo dục bảo vệ mội trường, giáo dục an ninh quốc phòng, An toàn giao thông, giáo dục địa phương, Quyền trẻ em vào từng bài dạy cụ thể được thể hiện trong kế hoạch bài dạy.

4. Các hoạt động giáo dục.

4.1. Đổi mới phương pháp dạy học.

Quán triệt nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học; mỗi cán bộ, giáo viên phải thường xuyên đẩy mạnh việc đổi mới PPDH, tăng cường sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy.

Đổi mới từ khâu thiết kế, xây dựng kế hoạch bài học, giáo viên phải nắm được mục tiêu bài học, đối tượng học sinh của lớp, ngoài mục tiêu cơ bản về kiến thức, giáo viên phải xác định được qua đó giúp các em hình thành và phát triển được năng lực, phẩm chất nào? để xây dựng các hoạt động học cho phù hợp. Tăng cường hệ thống cấu hỏi mở, các tình huống có vấn đề, tổ chức hoạt động độc lập, hoạt động nhóm để các em được chủ động, tích cực khám phá và tìm tòi ra tri thức, kiến thức. Tăng cường hoạt động thực hành trong giờ học, tổ chức cho các em biết kết nối và liên hệ, vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

Thường xuyên hướng dẫn các em kĩ năng đánh giá, tự đánh giá trong quá trình học tập. Tăng cường rèn cho học sinh biết khai thác các tài liệu học tập và học liệu điện tử. Sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ các hoạt động dạy học và giáo dục. Tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM thông qua hoạt động ở các môn học/HĐGD liên quan.

Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng, sinh hoạt chuyên đề cấp trường 4 chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn chia làm ba tổ; cấp tổ do tổ trưởng tổ chuyên môn chủ trì, sinh hoạt cấp trường do BGH nhà trường chủ trì. Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng tự chủ để giáo viên được học hỏi, chia sẻ, bồi dưỡng chuyên môn.

Thực hiện 4 chuyên trong năm:

Chuyên đề 1: Phương pháp dạy học Stem tháng 10/2020 ( khối 4,5 thực hiện).

Chuyên đề 2: Chuyên đề đổi mới phương pháp day học  12/2020 ( khối 1 thực hiện).

Chuyên đề 3: Kiểm soát và nâng chất lượng bền vững tháng 2/2021( khối 4,5 thực hiện).

Chuyến đề 4: Nâng cao chất lượng môn Tập làm văn.( khối 2,3 thực hiện).

Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo văn bản 1315 của Bộ GD&ĐT và văn bản số 650 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình GDPT cấp Tiểu học.

Rèn cho học sinh biết khai thác các tài liệu học tập và học liệu điện tử. Sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học.

Áp dụng tổ chức dạy học theo mô hình giáo dục STEM ở các môn học liên quan.

Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt; “ Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc’’. Tuyên truyền cán bộ, giáo viên trước tiên cán bộ quản lý là người gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ, hàng ngày mỗi ngày đến trường thực hiện được một việc làm mới; đối với giáo viên từng bài dạy đạt hiệu quả, từng tiết dạy có sự sáng tạo, hoặc đổi mới về hình thức tổ chức, phương pháp hay, lời nói chuẩn mực, việc làm nhớ.

4.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá.

* Đánh giá thường xuyên

- Đối với lớp 1: Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo TT27/2020/TT-BGD&ĐT

- Đối với lớp 2,3,4,5: Thực hiện đánh giá theo Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Kiểm soát trên từng hoạt động học tập, tiết học, giờ học, đơn vị kiến thức của học sinh (tăng cường đánh giá, nhận xét tại chỗ, đúng nội dung học tập).

Từng giáo viên tổ chức tốt dạy học theo nhóm năng lực trong từng tiết dạy; có câu hỏi bài tập phù hợp đảm bảo cả 4 mức độ.

Chấm, chữa bài thường xuyên cho học sinh (bài sai yêu cầu HS làm lại và có thể hiện sản phẩm trên vở viết của học sinh)

Hướng dẫn HS cách tự đánh giá, đánh giá bạn, phản biện những nội dung chưa hiểu, chưa rõ với giáo viên.

Tổ chuyên môn phải nắm được danh sách học sinh phân theo vành đai của lớp, của khối; có minh chứng cho mức độ đạt chuẩn kiến thức của học (thông qua khảo sát, phỏng vấn, quan sát...). Từng tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng giáo dục của khối lớp mình.

Tổ trưởng khảo sát ít nhất 1 lần một lớp/tháng; phân tích chất lượng và có giải pháp bồi dưỡng học sinh.

*. Kiểm soát tốt nội dung kiểm tra, Đánh giá định kỳ

Xây dựng ngân hàng đề (mỗi giáo viên ra 2 đề/kỳ) đảm bảo đúng 4 MĐ (chấm ma trận đề, đề kiểm tra của từng GV 2 lần/năm) làm căn cứ đánh giá CM giáo viên.

Thực hiện đúng kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT.

CM nhà trường kiểm tra ít nhất 20% số bài kiểm tra, có đánh giá công tác chấm chữa bài (Có tiêu chí đánh giá CM với những bài chấm sai, không đúng năng lực HS).

4.3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, dạy tự chọn.

- Đối với lớp 1:Thực hiện dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục  quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

- Từ lớp 2 đến lớp 5: Thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định tại QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 5/5/2006 của Bộ GD&ĐT.

Sắp xếp các nội dung giáo dục đan xen phù hợp giữa những môn học bắt buộc với những môn học tự chọn hoặc hoạt động giáo dục, nội dung tăng cường trong một ngày, thời lượng 7 tiết/ ngày.

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống ngoài giờ theo quy định.

Tổ chức dạy học tự chọn Tiếng Anh đối với khối 3,4,5.

Tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông, GDQPAN, giáo dục địa phương vào các môn học và hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp...

4.4. Tham gia các Hội thi chuyên môn.

4.4.1. Đối với giáo viên

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

Rà soát giáo viên tham dự hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

Xây dựng kế hoạch giáo viên dạy giỏi theo Thông tư 22/2019/TT-BGD&ĐT ngày 20/12/2019.

Thi làm đồ dùng dạy học.

Xây dựng kế hoạch Thi làm đồ dùng dạy học vào tuần 4 tháng 12/2020. Tiêu chí chấm cụ thể, triển khai tới toàn thể giáo viên.

4.4.2. Đối với học sinh

Giao lưu Trạng nguyên tiếng Việt: Động viên khuyến khích học sinh tham gia sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt ( Theo tinh thần tự nguyện). Phân công giáo viên có kiến thức, chuyên môn tốt hướng dẫn học sinh đăng ký lập ních cho từng học sinh, tổ chức cho học sinh tham gia luyện thi theo từng vòng thi đúng thời gian. Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập hội đồng thi cấp trường và tham gia thi cấp huyện.

Giao lưu văn tuổi thơ, viết chữ đẹp: Động viên khuyến khích học sinh tham gia . Phân công giáo viên có kiến thức, chuyên môn tốt bồi dưỡng cho học sinh, tổ chức cho học sinh tham gia luyện tập theo khối lớp. Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập hội đồng thi cấp trường và tham gia thi cấp huyện

Thi Rung chuông vàng cấp trường đối với Học sinh tất cả các lớp kể cacr điểm trường nhăm phát triển kiến thức tất các các môn học và hiểu biết xã hội. Tổ chức vào tháng 12/2020.

Thi giải cờ vua cấp trường với tất cả học sinh ở trường chính nhàm phát triển trí tuệ, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì cho học sinh, tổ hức vào tháng 2/2021.

4.5. Hoạt động trải nghiệm.

* Đổi mới tổ chức hoạt động dưới cờ.

Tiếp tục phát huy vai trò, sự sáng tạo của GV chủ nhiệm trong tổ chức các hoạt động giờ chào cờ đầu tuần; gắn nội dung giờ chào cờ đầu tuần với việc tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường; rèn luyện đạo đức, giáo dục kĩ năng sống...

Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức giờ chào cờ, phát huy NL, năng khiếu cá nhân. 

Mỗi GVCN là 1 tổng phụ trách có trách nhiệm chuẩn bị nội dung cho tiết chào cờ đầu giờ; coi đây là tiêu chí thi đua đổi mới phương pháp dạy học. Tổng phụ trách Đội phối hợp trong tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm.

* Đổi mới hoạt động của Đội.

BGH trực tiếp dự và chi đạo đại hội liện Đội để lựa chọn được Ban chỉ huy Liên Đội có năng lực, yeu thích công việc;

Phát huy cao vai trò của Liên Đội trong xây dựng văn hóa văn minh trường học: Duy trì ATGT cổng trường; theo dõi các lớp thực hiện quy định nhà trường; Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; thực hiện thông điệp nhà trường ...

Duy trì và linh hoạt trong tổ chức hoạt động giờ ra chơi, phát thanh măng non, tổ chức ngoại khóa,

Duy trì tập thể dục giữa giờ vào thứ 3, 5; tổ chức trò chơi dân gian, múa hát tập thể vào các giờ ra chơi vào thứ 2,4,6

Học sinh thực hiện tốt các màn đồng diễn khèn ô toàn trường. Học sinh tự tin biết giới thiệu về bản thân và trường lớp của mình; được học tập, rèn kỹ năng sống có kiến thức về nấu ăn, trồng trọt, yêu quý lao động.

* Đổi mới dạy học trải nghiệm.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, đa dạng về hình thức chăm sóc vườn sa nhân 1 lần/tháng, tổ chức tập luyện cờ vua vào 16h30 hàng ngày; Tổ chức cho học sinh khâu thêu thổ cẩm  1 lần/ tuần.

* Một số sự kiện trường học trong năm:

- Giao lưu văn nghệ, TDTT các trường trong xã (11/2020)

- Ngày hội văn hóa dân tộc Mông (tháng 2/2021)

5. Kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu.

5.1. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn - học sinh khuyết tật.

2/ 2 HS khuyết tật ( 1 HS thiểu năng trí tuệ, 1 HS khiếm thị), 3 học sinh mồ ( 1 HS mồ côi cả bố và mẹ, 2 HS mồ côi cha) 65 học sinh hộ nghèo.

Trong các tiết học tùy mức độ nhận biết và dạng khuyết tật GV phải cho HS học hòa nhập được tham gia các hoạt động phù hợp trong lớp, tránh để tình trạng học sinh khuyết tật ngồi “dự” HS khác học tập. GV xây dự kế hoạch bài dạy cần xác định mục tiêu dành cho học sinh học hòa nhập. HS học hòa nhập được tham gia các hoạt động phù hợp trong lớp. Kế hoạch bài học, được BGH và tổ chuyên môn kiểm soát hàng tuần.

Rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phân công cụ thể cán bộ giáo viên phụ trách giúp đỡ. Liên hệ với các ban ngành đoàn thể nhận đỡ đầu học sinh

5.2. Học sinh có năng khiếu.

  Nhà trường giao cho giáo viên bộ dạy môn lựa chọn học sinh ở từng bộ môn nhận thức tốt có năng khiếu ở tất cả các khối lớp thành lập các lớp tập trung để thành lập các câu lạc bộ gồm các môn: Toán, Tiếng Việt, Anh, Âm nhạc, Mĩ và phân công giáo viên phụ trách

Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phân công giáo viên dạy, lên thời khóa biểu, kiểm tra kế hoạch dạy học của giáo viên.

 Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh.

  1. Kế hoạch hoạt động của nhà trường  ( kế hoạch kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình nhà trường, duyệt với phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND xã.

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thảo luận các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch của tổ, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của cá nhân, tổ khối trong nhà trường.

Chịu trách nhiệm trước phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện KHGD của nhà trường.

2. Phó Hiệu trưởng.

Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường học.

Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

Duyệt kế hoạch hoạt động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc Hội thảo, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức trong năm học.

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc kết quả thực hiện chuyên môn và nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chuyên môn.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn cụ thể, chi tiết trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 15/9/2020 và triển khai kế hoạch cho các thành viên trong tổ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong tổ kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.

4. Đối với giáo viên.

 4.1. Đối với giáo viên dạy các môn học và HĐGD lớp 1

 Thực hiện xây dựng kế hoạch môn học theo văn bản 420/PGD&ĐT ngày 29/7/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Si Ma Cai về việc hướng dẫn xây Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học.

Căn cứ kế hoạch môn học cụ thể hóa bằng những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp thực hiện.

Tích cực chủ động nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng, tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của giáo viên theo điều lệ trường tiểu học quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT.

4.1. Đối với viên dạy các môn học và HĐGD từ lớp 2 đến lớp 5

Tích cực chủ động nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng, tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong dạy học.

Xây dựng kế hoạch bài học phải phù hợp với đối tượng học sinh, nội dung bài, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của giáo viên theo điều lệ trường tiểu học quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT.

Thực hiện việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, xây dựng kế hoạch bài học phù hợp đối tượng học sinh, tích cực dạy học theo hướng đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và giáo dục học sinh.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục của trường PTDTBT TH Thào Chư Phìn, năm học 2020- 2021.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT/TUẦN/MÔN HỌC, HĐGD Ở TỪNG KHỐI LỚP

(Kèm theo KH số ........../KH-NT ngày 4/9/2020 của trường PTDTBT TH

 xã Thào Chư Phìn )

 

Tổng số tiết dạy theo TT 32/2018/TT-BGDĐT và Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

25

23

23

25

25

1

Tiếng Việt

12

9

8

8

8

2

Toán

3

5

5

5

5

3

Đạo đức

1

1

1

1

1

4

Tự nhiên và xã hội

2

1

2

 

 

5

Khoa học

 

 

 

2

2

6

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

2

2

7

Âm nhạc

1

1

1

1

1

8

Mĩ thuật

1

1

1

1

1

9

Thủ công (Kĩ thuật)

 

1

1

1

1

10

Thể dục

2

2

2

2

2

11

HĐ trải nghiệm (HĐTT)

3

2

2

2

2

Tiết tăng và tự chọn (9 buổi)

7

9

9

7

7

Tổng số (9 buổi)

32

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT/HỌC KÌ/ NĂM HỌC KHỐI LỚP 1

(Kèm theo KH số ......... /KH-NT ngày 4/9/2020 của trường PTDTBT TH

 xã Thào Chư Phìn)

 

TT

Môn học

Số tiết học từng môn của lớp 1

HKI (18T)

HKII (17T)

CN(35T)

I

Môn học bắt buộc

1

Tiếng Việt

216

204

420

2

Toán

54

51

105

3

Đạo đức

18

17

35

4

TN-XH

36

34

70

5

Nghệ thuật

Âm nhạc

18

17

35

6

Mỹ thuật

18

17

35

7

Giáo dục thể chất

36

34

70

II

Hoạt động giáo dục bắt buộc

 

HĐTN (dạy theo TL của địa phương, nhà trường)

SHDC

18

17

105

HĐTN

18

17

SHL

18

17

III

Môn học tự chọn

1

Tiếng Anh

 

 

 

IV

Chương trình tăng cường

1

Kĩ năng sống

 

 

 

2

TC tiếng anh

 

 

 

3

Tiếng Việt

90

85

175

4

Toán

36

34

70

Tổng số tiết

576

544

1120

Số tiết/tuần

32

32

32

       

 

 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT/HỌC KÌ/ NĂM HỌC KHỐI LỚP 2

(Kèm theo KH số ......... /KH-NT ngày 4/9/2020 của trường PTDTBT TH

 xã Thào Chư Phìn)

 

TT

Môn học

Số tiết học từng môn của lớp 2

HKI (18T)

HKII (17T)

CN(35T)

I

Môn học bắt buộc

1

Tiếng Việt

162

153

315

2

Toán

90

85

175

3

Đạo đức

18

17

35

4

TN-XH

18

17

35

5

Âm nhạc

18

17

35

6

Thủ công

18

17

35

7

Mỹ thuật

18

17

35

8

Thể dục

36

34

70

9

HĐTT

36

34

70

II

Môn học tự chọn

1

Tiếng Anh

 

 

 

III

Chương trình tăng cường

1

Kĩ năng sống

18

17

35

2

Hoạt động trải nghiệm

18

17

35

3

HĐNGLL

18

17

35

4

Tiếng Việt

54

51

105

5

Toán

54

51

105

Tổng số tiết

576

544

1120

Số tiết/tuần

32

32

32

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT/HỌC KÌ/ NĂM HỌC KHỐI LỚP 3

(Kèm theo KH số ......... /KH-NT ngày 4/9/2020 của trường PTDTBT TH

 xã Thào Chư Phìn)

 

TT

Môn học

Số tiết học từng môn của lớp 3

HKI (18T)

HKII (17T)

CN(35T)

I

Môn học bắt buộc

1

Tiếng Việt

144

136

280

2

Toán

90

85

175

3

Đạo đức

18

17

35

4

TN-XH

36

34

70

5

Âm nhạc

18

17

35

6

Thủ công

18

17

35

7

Mỹ thuật

18

17

35

8

Thể dục

36

34

70

9

HĐTT

36

34

70

II

Môn học tự chọn

1

Tiếng  Anh

36

34

70

III

Chương trình tăng cường

1

Kĩ năng sống

 

17

35

2

Hoạt động trải nghiệm

18

17

35

3

Tăng cường tiếng anh

 

17

35

4

Tiếng Việt

72

68

70

5

Toán

36

34

70

Tổng số tiết

576

544

1120

Số tiết/tuần

32

32

32

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT/HỌC KÌ/ NĂM HỌC KHỐI LỚP 4, 5

(Kèm theo KH số ........ /KH-NT ngày 4/9/2020 của trường PTDTBT TH

xã Thào Chư Phìn )

 

TT

Môn học

Số tiết học từng môn của lớp 4,5

HKI (18T)

HKII (17T)

CN(35T)

I

Môn học bắt buộc

1

Tiếng Việt

144

136

280

2

Toán

90

85

175

3

Đạo đức

18

17

35

4

Khoa học

36

34

70

5

Lịch sử - Địa lý

36

34

70

6

Âm nhạc

18

17

35

7

Kỹ thuật

18

17

35

8

Mỹ thuật

18

17

35

9

Thể dục

36

34

70

10

HĐTT

36

34

70

II

Môn học tự chọn

1

Tiếng Anh

36

34

70

III

Chương trình tăng cường

1

TC tiếng anh, toán

 

 

 

2

Hoạt động trải nghiệm

18

17

35

3

Âm nhac

 

 

 

4

Tiếng Việt

36

17

70

5

Toán

36

17

70

Tổng số tiết

576

544

1120

Số tiết/tuần

32

32

32

      

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Kèm theo KH số             /KH-NT, ngày          /9/2020 của trường PTDTBT TH xã Thào Chư Phìn)

 

Thời gian

Nội dung

Dự kiến kết quả

Điều chỉnh

bổ sung

 

Tuần

 1

- Huy động học sinh ra lớp

- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới.

- Khai giảng năm học mới (5/9/2020), thực học từ 07/9/2020

- Ổn định tô chức lớp, kiểm tra sĩ số.

- Đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học.

- Thành lập các câu lạc bộ.

- Thành lập đội tuyển và triển khai thi Trạng nguyên Tiếng Việt vòng 1.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn; nội quy chuyên môn.

- 100% học sinh ra lớp.

- 100% CB, GV hoàn thành

đăng kí chỉ tiêu phấn đấu trong năm.

- Thành lập 3 câu lạc bộ:

TDTT, Khâu thêu, Văn nghệ.

- Thành lập đội tuyển

TNTV gồm 20 học sinh.

 

 

Tuần

2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Duyệt kế hoạch tổ

- Lập danh sách học sinh hạn chế về kiến thức, kĩ năng và tiến hành phụ đạo.

- Sinh hoạt chuyên môn .

- Duy trì 100% HS ra lớp.

- GV soạn – giảng đúng PPCT.

- Kiểm soát được DS HS

còn hạn chế ở các lớp.

- Tổ khối xây dựng xong và

triển khai KHCM đến toàn thể GV trong tổ

 

Tuần

 3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Dự giờ lớp thăm lớp, kiểm tra chuyên môn.

- Luyện thi Trạng nguyên Tiếng Việt vòng 2.

- Duy trì 100% HS ra lớp.

- Soạn–giảng đúng PPCT.

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV.

- Hoàn thành thi TNTV

vòng 2.

 

 

 

Tuần

 4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ lớp thăm lớp, kiểm tra chuyên môn.

- Khảo sát chất l­ượng tháng 9.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM 2 GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông báo kết quả khảo

 sát tháng 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

10/2020

Tuần

 1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Hoàn thành thi TNTV

vòng tự do

 

 

Tuần

 2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

  1. GV

-Thực hiện chuyên đề của

tổ khối

- 100 % CB, GV tham gia chuyên đề.

 

 

 

 

Tuần

 3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- SHCĐ: Phương pháp dạy học và đánh giá học sinh lớp1.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

- 6/6 Gv dạy lớp 1 biết  PPDH

 và đánh giá HS

 

 

Tuần

 4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Khảo sát chất lượng tháng 10.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

-Thông báo kết quả khảo

sát tháng 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2020

Tuần

1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn (- Phát động thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thực hiện đúng theo các nội dung kế hoạch GD

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

 

 

- Ôn luyện đội tuyển

 

 

Tuần

2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Thi Gv dạy giỏi cấp trường.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

 

- Ôn luyện đội tuyển

  • 3 GV tham gia và đạt GV

dạy  giỏi cấp trường

 

Tuần

3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- KT kế hoạch dạy học của giáo viên .

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

 

 

- Ôn luyện đội tuyển

 

 

Tuần

 4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Tổng hợp kết quả Thi GV dạy giỏi cấp trường

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn

- Hư­ớng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ I.

- Khảo sát chất l­ượng tháng 11.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

 

 

 

 

 

  • 3Gv đạt kết quả Gv dạy giỏi cấp trường.

 

 

 

- Thông báo kết quả khảo

sát tháng 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2020

Tuần

 1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn

- Phát động phong trào thi đua học tập lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Ôn tập, ra đề kiểm tra định kỳ HK I lớp 1,2,3,4,5.

- Sinh hoạt chuyên đề: Kiểm soát và nâng cao chất lượng bền vững

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

- Duyệt đề kiểm tra định kì

cuối học kì 1

- 100%CB, GV tham gia

SHCĐ: Dạy học  kiểm soát

chất lượng lớp, môn mình

 giảng dạy.

 

 

Tuần

2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Tổ chức KTĐK học kỳ I.

- Tổng hợp kết quả KTĐK học kỳ I.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

- Báo cáo kết quả thi HK 1 về PGD&ĐT

 

 

Tuần

 3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

 

 

Tuần

4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Khảo sát chất l­ượng tháng 12.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

- Thông báo kết quả khảo

sát tháng 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2021

Tuần

 1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Hoàn thành các kế hoạch

đề ra

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

 

- Ôn luyện đội tuyển

 

 

Tuần

2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Thực hiện đúng theo kế hoạch

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

 

 

Tuần

3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp. nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Họp chủ nhiệm

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

- Ôn luyện đội tuyển

 

 

Tuần

 4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Kiểm tra công tác phụ đạo chưa đạt chuẩn KT-KN và BD học sinh năng khiếu.

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet vòng 13 (vòng trường)

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Khảo sát chất l­ượng tháng 1.

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Thi Trạng nguyên cấp trường

 đạt 20 giải/5 khối lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 02/2021

Tuần

1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Phụ đạo học sinh hạn chế chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- GV, HS kí cam kết không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, chất cháy nổ, chấp hành luật ATGT, ATVSTP.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển

- 100% CB, GV, HS kí cam kết không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, chất cháy nổ, chấp hành luật ATGT, ATVSTP.

 

 

Tuần

2

 Nghỉ tết

 

 

Tuần

 3

Nghỉ tết

 

 

Tuần

4

- Học sinh tái giảng sau nghỉ tết Nguyên đán. Vận động học sinh ra lớp đầy đủ, ổn định các nền nếp dạy học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên soạn bài bằng máy tính.

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng giải Toán, Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu .

- Ra đề kiểm tra định kỳ giữa HK II lớp 4,5; duyệt đề.

- Khảo sát chất l­ượng tháng 2

- Duy trì 100% HS ra lớp

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Ôn luyện đội tuyển 20 học

sinh

- Duyệt đề kiểm tra giữa kì

lớp 4, 5

- Thông báo KQKS tháng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 03/2021 

Tuần

 1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng giải Toán, Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ. Chuẩn bị hồ sơ cho HS, nộp danh sách HS tham gia thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện.

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II lớp 4,5.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Thực hiện đúng nội dung

 kế hoạch

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

- Ôn luyện đội tuyển 10 HS

 

 

 

 

 

 

- Thống kê KQ kiểm tra

giữa HK II

 

Tuần

2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet cấp huyện.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên đề: Phương pháp dạy học Stem

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Thi TNTV cấp huyện gồm 15 học sinh

 

  • GV biết PPDH Stem, vận

 dụng phù hợp môn, bài học

 

Tuần

3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt vòng 16.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

 

 

Tuần

4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Kiểm tra việc phụ đạo HS chưa đạt chuẩn KT-KN.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (Thi đấu thể thao) kỷ niệm ngày 26/3.

- Khảo sát chất lượng tháng 4.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì 100% HS ra lớp

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

- Thông báo KQKSCL

tháng 4

- 100% HS tham gia hoạt động ngoại khóa

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần

 1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

 

 

Tuần

 2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet cấp tỉnh (vòng 17).

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên đề: Nâng cao chất lượng dạy môn Tập làm văn.

- Thực hiện đúng kế hoạch

- Duy trì 100% HS ra lớp

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

 

 

 

 

 

 

 

– Nâng cao chất lượng viết văn HS khối 2,3,4,5

 

Tuần 3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet cấp tỉnh (vòng 18).

- Dự giờ,kiểm tra chuyên môn

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

 

 

Tuần

 4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Ôn tập, Ra đề kiểm tra cuối năm các khối lớp 1,2,3,4,5.

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

Duyệt đề kiểm tra cuối năm

100% CB, GV tham gia

sinh hoạt chuyên đê: Dạy

học kết nối

 

Tháng 5/2021

Tuần

1

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia luyện thi các vòng Trạng Nguyên Tiếng Việt qua mạng Internet.., tập luyện các câu lạc bộ.

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn.

- Ôn tập cuối năm

- Thực hiện đúng theo kế hoạch

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Dự giờ kiểm tra CM

2 GV

 

 

Tuần

 2

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Kiểm tra chất lư­ợng cuối năm.

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Tổ chức kiểm tra cuối năm

 

Tuần

 3

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Tổng hợp làm điểm. Cập nhập phần mềm CSDL, SMAX. Vào học bạ.

- Nhận bàn giao học sinh 5 tuổi; bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6.

- Duy trì 100% HS ra lớp

- Soạn–giảng

Duy trì 99% HS chuyên cần

- Bàn giao 55/55 HS lớp 5

 lên lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

Tuần

 4

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần HS ra lớp đầy đủ, Nâng cao chất l­ượng dạy và học. Tổ chức dạy học theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động trong hè. Bàn gia HS cho Đoàn xã, thôn Đội

- Thu SGK, TLHDH, vận động quyên góp SGK, TLHDH cho HS. Kiêm kê Thư viện, thiết bị.

- Họp phụ huynh HS cuối năm.

- Dự kiến phân công chuyên môn năm học 2021-2022.

- Tổng kết năm học

- Duy trì 99% HS chuyên cần

- Soạn–giảng đúng PPCT

- Hoàn thành các nội dung theo kế hoạch

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguồn:PTDTBT Tiểu học xã Thào Chư Phìn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip