Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Thào Chư Phìn

Thào Chư Phìn- Si Ma Cai - Lào Cai
0387723725
lci-simacai-ptdtbtthxathaochuphin@edu.viettel.vn